Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej tiež ako „VOP“)
Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na doméne www.instaglass.eu (ďalej len „internetová doména”) je spoločnosť:

AHOOOOOJ, s.r.o.
sídlo: Železničná 1534, 905 01, Senica
zápis: OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 48400/T
IČO: 53 548 256
DIČ: 2121414922
e-mail: hello@instaglass.eu
telefónne číslo: 034/690 12 18
(ďalej len „spoločnosť”)

Zodpovedný vedúci: Tomáš Otrubčák

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska č.23, 917 01 Trnava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27
e-mail: tt@soi.sk

Článok I
Základné pojmy

Pre účely týchto VOP sa budú použité pojmy vykladať nasledovne:

E-shop –  internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na doméne www.instaglass.eu

Predávajúci – spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet, a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar,

Kupujúci – je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.

Spotrebiteľ – rozumie taký kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

Tovar – tovar alebo služba ponúkaný/zverejnený prostredníctvom e-shopu.

Instaglass – produkt predávajúceho. Tovar vyrobený na mieru. Sklenená doska s nepriehľadnou, alebo polopriehľadnou potlačou.

Objednávka – úkon spotrebiteľa uskutočnený prostredníctvom e-shopu, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope.

Cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.

Cena dopravy (dopravné) – cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipulácia s tovarom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá vrátane poštovného a iných nákladov a poplatkov.

Článok II
Všeobecné ustanovenia

Článok III
Objednávka a uzavretie zmluvy

Článok IV
Platobné podmienky

Článok V
Dodacie podmienky

Článok VI
Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Článok VII
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Článok VIII
Práva a povinnosti zmluvných strán

Článok IX
Ochrana osobných údajov

Článok X
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Článok XI
Alternatívne riešenie sporov

Článok IX
Záverečné ustanovenia